+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Aktualności    O Projekcie    Finansowanie    Galeria    Kontakt

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i

zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Realizacja projektu na dzień 31.08.2018

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:

 „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Minął kolejny rok funkcjonowania pionu rehabilitacji w rozbudowanej  od strony ulicy Bosej części Szpitala. Oddział cieszy się bardzo dobrą renomą w całej Polsce ze względu na znakomite warunki pobytu dla pacjentów , profesjonalną kadrę medyczną oraz nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. W roku 2017 hospitalizowano w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej 836 pacjentów, a z rehabilitacji ambulatoryjnej skorzystało

3.194    pacjentów., co stanowi około  6 % wzrost w stosunku do roku 2016.

W oddziale prowadzona jest kolejka oczekujących na planowe przyjęcie z podziałem na przypadki pilne i stabilne.  Szpital jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wymogów prawnych oraz wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia  dotyczących kwalifikacji pacjentów do tych kolejek. Do kolejki pilnej kwalifikuje się pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z Ustawą z dnia 09.05.2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności( Dz.U.2018.932)  oraz po przebytych zabiegach operacyjnych ortopedycznych, szczególnie po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego, skomplikowanych złamaniach i mnogich urazach. Pozostali pacjenci oczekują na przyjęcie w kolejce stabilnej, która obecnie sięga roku 2023.

Pacjenci po zabiegach operacyjnych są przyjmowani w oddział po wygojeniu rany operacyjnej, nie później niż pół roku od daty wykonania zabiegu. Pacjenci  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oczekują na przyjęcie w oddział  w kolejce pilnej  i są przyjmowani w pierwszym możliwym terminie uwzględniającym możliwości organizacyjne i finansowe Szpitala. W ramach wsparcia dla osób które ze względu na stan zdrowia  nie są w stanie korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej wykonywane są wizyty fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania pacjenta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym osób niepełnosprawnych oraz pacjentów ze schorzeniami układu kostno- stawowego Szpital uruchomił od 20.08.2018 roku poradnię specjalistyczną  rehabilitacyjną, w której przyjmowani są pacjenci ze skierowaniami od lekarza systemu ( np. rodzinnego, specjalisty). W poradni tej przyjmowane są również dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami postawy lub innymi schorzeniami narządów ruchu.

Realizacja projektu kwiecień 2018

Od maja 2016 roku oddział rehabilitacji stacjonarnej  Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży wraz z  rehabilitacją ambulatoryjną funkcjonuje w rozbudowanej części Szpitala w Chodzieży. Zarówno oddział, jak i zabiegi wykonywane pacjentom ambulatoryjnie cieszą się ogromnym powodzeniem.
Ponadto od stycznia 2018 roku Szpital zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację wizyt domowych u najbardziej niesprawnych pacjentów, aby i oni mogli skorzystać z tak ważnej dla nich rehabilitacji.

Realizacja Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zakończyła się w dniu 30.04.2016 , jednak Szpital jest zobligowany do utrzymania trwałości tego Projektu przez 5 lat od daty ostatecznego rozliczenia przyznanej pomocy finansowej.

W ramach tych działań kontynuowane są następujące formy współpracy z pacjentami : pogadanki tematyczne dla pacjentów oddziału rehabilitacji, wdrażanie programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa,  pomoc bezpośrednia  fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania  pacjenta  oraz  dostępna jest  usługa telekonsultacji z fizjoterapeutą. Dzięki rozbudowie i scaleniu pionu rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej  Szpital udziela coraz więcej świadczeń rehabilitacyjnych. W roku 2015 udzielono świadczeń z zakresu rehabilitacji: 3.312 osobom, w tym 1.690 starszym po 60 roku życia i niesamodzielnym, a w roku 2017 : 5.110 osobom, w tym 2.563 starszym i niesamodzielnym.

Rozbudowana dzięki realizacji Projektu część Szpitala , w której mieści się pion rehabilitacji zapewnia pacjentom komfortowe warunki pobytu, a nowoczesny sprzęt  i kadra o bardzo  wysokich kwalifikacjach zawodowych umożliwiają prowadzenie rehabilitacji na bardzo wysokim poziomie, co czyni ją skuteczną i profesjonalną.

Informacja dotycząca terminów przyjęć

W związku ze zmianami dotyczącymi warunków przyjmowania pacjentów w Oddział Rehabilitacyjny Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży Dyrekcja Szpitala przygotowała następującą informację dla pacjentów:

Szanowna Pani, Szanowny Panie

W związku z wdrożeniem reformy w służbie zdrowia z dniem 01.10.2017 i wprowadzeniem sieci szpitali, nałożono na te podmioty lecznicze zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej dla konkretnych szpitali. W związku z tym faktem Oddział Rehabilitacyjny Szpitala Powiatowego im. R. Drewsa w Chodzieży jest zobowiązany w pierwszej kolejności przyjmować pacjentów po zabiegach operacyjnych w szczególności po endoprotezoplastykach oraz urazach, dla których wczesna rehabilitacja jest jedyną możliwością powrotu do zdrowia.

W związku z tym faktem czas oczekiwania na rehabilitacyjne świadczenia zdrowotne dla Pani/Pana ulegnie znacznemu wydłużeniu.

Termin podany przy rejestracji Pani/Pana skierowania do szpitala jest nieaktualny. W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie podać nowego terminu przyjęcia w Oddział Rehabilitacyjny.
Prosimy o informację telefoniczną ( 67 2826793 ) lub listowną w sprawie ewentualnego zwrotu skierowania.

Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

Elementy wyróżniające Projekt.

W związku z realizacją Projektu:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”Szpital przedstawił Operatorowi Programu   przykłady dobrych praktyk w Programie PL 07 .

Elementy wyróżniające Projekt.

1.Innowacje

W ramach Projektu  realizowanego przez Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa

w Chodzieży  wprowadzono innowacyjną metodę polegającą na utworzeniu systemu teleopieki i telekonsultacji , który umożliwia Pacjentowi  kontakt z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych. Aby skontaktować się z fizjoterapeutą wystarczy komputer z dostępem do Internetu i postępowanie według  instrukcji przygotowanej dla Pacjentów w wersji papierowej , przekazywanej zainteresowanym na licznych spotkaniach z potencjalnymi pacjentami oraz w wersji elektronicznej- na stronie internetowej Szpitala, w zakładce dotyczącej Projektu.

 1. Inwestycje

Najważniejszym celem Projektu była rozbudowa pionu rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rozbudowany oddział prezentuje się imponująco, zarówno z zewnątrz , jak i w środku. Parter budynku  jest przeznaczony na rejestrację Pacjentów oraz kompleks sal i boksów do fizjoterapii. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się przestronne sale chorych, w większości dwułóżkowe  wszystkie z łazienkami, przystosowane dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych. Komfort pobytu Pacjentów jest bardzo wysoki. Za  realizację tego zadania Szpital Powiatowy w Chodzieży został laureatem I miejsca Plebiscytu : Wspaniali 2016 w kategorii : Osiągnięcia Gospodarcze organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży i Nasz Tygodnik Chodzieski.

Kolejną inwestycją wyróżniającą Projekt  był zakup sprzętu medycznego , gdzie w ramach Projektu zakupiono łącznie aż 89 sztuk sprzętu, w tym  zestaw do nowoczesnej rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej . Zestaw ten pozwolił na wprowadzenie innowacyjnych, nowoczesnych metod współpracy z Pacjentem. Tradycyjna terapia często jest mało stymulująca dla Pacjenta i  nudna przez  co spada jego zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia. Używając tego zestawu ćwiczenia stają się narzędziem pozwalającym wpływać na rzeczywistość wirtualną wyświetlaną przed Pacjentem.

 1. Edukacja zdrowotna

W ramach realizacji Projektu opracowano dla Pacjentów dwie broszury edukacyjne:

instrukcję do ćwiczeń domowych po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego oraz instrukcję do ćwiczeń domowych po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Instrukcje te zawierają zestaw ćwiczeń przedstawionych w formie opisowej

i graficznej, możliwych do wykonania przez pacjenta w domu i mających kluczowe znaczenie dla wzmocnienia mięśni wpływających na operowany staw .

Kolejnym działaniem edukacyjnym było opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego : „Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych

i kręgosłupa” W programie tym przekazywano Pacjentom wiedzę, jak poruszać się, jak wykonywać prawidłowo niektóre czynności życia codziennego, aby uniknąć chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa lub opóźnić ich wystąpienie.

 1. Inne elementy wyróżniające Projekt:

Projekt realizowany przez Szpital wyróżniał się bardzo różnorodnymi formami współpracy

z Pacjentami. Na szczególną uwagę zasługuje pomoc bezpośrednia fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania Pacjenta. Działaniem tym byli objęci Pacjenci spełniający kryteria Projektu

i u każdego z nich wykonano co najmniej osiem wizyt domowych. Realizacja tej formy pomocy Pacjentom miała wpływ nie tylko na stan zdrowia i poprawę samodzielności osób starszych i niesamodzielnych, ale również znakomicie i skutecznie promowała Projekt wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego.

Szkolenia personelu medycznego to kolejne działanie wyróżniające Projekt. W szkoleniach uczestniczyli : lekarz, pielęgniarki i fizjoterapeuci. Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego miało znaczący wpływ na jakość udzielanych w pionie rehabilitacji  świadczeń medycznych. Wprowadzono nowe metody terapii manualnej, rozszerzono zakres zabiegów z grupy fizjoterapii.

Najważniejszym osiągnięciem Szpitala jest fakt, że dzięki realizacji wszystkich zaplanowanych w Projekcie  działań  Szpital posiada piękny i  doskonale wyposażony pion rehabilitacji, gdzie Pacjent może leczyć się i rehabilitować godnie, na nowoczesnym

sprzęcie, pod opieką kadry medycznej o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych. Nowy oddział w  szybkim tempie uzyskał  bardzo wysoką renomę wśród Pacjentów i obecnie zgłaszają się osoby ze skierowaniami w oddział z całej Polski.

Dzięki scaleniu pionu rehabilitacji w nowoczesnym obiekcie Szpital uzyskał  możliwość pozyskania kolejnych środków na rozwój Szpitala. W maju bieżącego roku Szpital złożył Wniosek Aplikacyjny do WRPO o dofinansowanie projektu: „ Opieka koordynowana w zakresie ortopedii i rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży”. Głównym celem tego projektu jest osiągnięcie kompleksowości i koordynacji świadczeń medycznych, szczególnie dla pacjentów ze schorzeniami układu kostno- stawowego i mięśniowego. Koordynacja będzie obejmowała :poradnie ortopedyczną

i rehabilitacyjną, oddział urazowo- ortopedyczny oraz  rehabilitację stacjonarną, ambulatoryjną i domową .Tak zorganizowana koordynacja świadczeń udzielanych Pacjentowi spowoduje, ze będzie on objęty profesjonalną opieką medyczną na każdym etapie choroby. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji co do realizacji opieki koordynowanej będzie prowadzona szeroka promocja obydwóch Projektów.

Podsumowanie roku działania projektu

Już prawie rok oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej  i Zakład Przyrodoleczniczy funkcjonują w nowej lokalizacji, w rozbudowanej od strony ulicy Bosej części Szpitala. Obiekt powstał dzięki realizacji Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z funduszy: norweskiego i europejskiego obszaru gospodarczego. Projekt był realizowany w okresie 16.09.2014 do 30.04.2016 i obecnie trwa pięcioletni okres utrzymywania trwałości tego Projektu. Pora podsumować ten pierwszy rok działalności pionu rehabilitacji i odpowiedzieć na pytanie, czy na realizacji tego Projektu faktycznie skorzystała grupa Pacjentów , do których ten Projekt był adresowany, czyli osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne. Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, że w roku 2016 przyjęto w oddział 831 Pacjentów , z czego  595 osób , czyli 71,6% miało powyżej sześćdziesięciu lat , a w zasadzie każdy Pacjent charakteryzował się  różnym stopniem niepełnosprawności. Dzięki bardzo wysoko wykwalifikowanej kadrze medycznej, nowoczesnemu sprzętowi rehabilitacyjnemu  i bardzo dobrym warunkom hospitalizacji oddział zdobył wysoką renomę nieomal w całej Polsce. Wśród 831 Pacjentów hospitalizowanych w roku 2016, aż  79,3% to osoby spoza powiatu chodzieskiego. Oddział prowadzi zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia kolejkę oczekujących na hospitalizację i obecnie pierwszy wolny termin dla pacjentów planowych to lipiec 2018 roku. Do kolejki zgłaszają się pacjenci z całej Polski zachęceni dobrą opinią oddziału i możliwością skorzystania ze skutecznej rehabilitacji pod okiem profesjonalnej kadry medycznej.

Rozmowa z lek. zarządzającym oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Chodzieży

W dniu 20.06.2017 r. po ponad roku funkcjonowania oddziału rehabilitacji stacjonarnej w nowej lokalizacji przeprowadzono rozmowę z lekarzem zarządzającym tym oddziałem- panem Jackiem Bućko.

Zadano Panu doktorowi następujące pytania:

 1. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

Jestem lekarzem medycyny, specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Moją alma mater jest UM w Poznaniu, a w Klinice Rehabilitacji ORSK ukończyłem specjalizacje. Jestem również  aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, członkiem sekcji rehabilitacji dzieci i młodzieży a także przewodniczącym Sekcji Historycznej i kronikarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz członkiem Komisji do spraw Rehabilitacji przy Ministerstwie Zdrowia. Trochę dużo tych obowiązków, ale lubię aktywność i działanie, nie znoszę nudy. Prywatnie moją pasją jest narciarstwo, turystyka górska i wspinaczki, lubię także grać w badmintona a żonie staram się dorównać w bieganiu długodystansowym oraz jestem miłośnikiem epoki napoleońskiej.

 1. Co skłoniło Pana do podjęcia pracy w Chodzieży ?

Było to dla mnie wyzwanie organizacyjne, merytoryczne, naukowe, kolejny krok w karierze zawodowej. Od kilku lat zajmuje stanowisko kierownika Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Kardiologicznej w prywatnej lecznicy lecz w przypadku Oddziału Rehabilitacji przy ul. Bosej wyzwanie jest znacznie ważniejsze. Celem jest kontynuowanie dobrej opieki rehabilitacyjnej stworzonej przez dr J. Kazeckiego w Szamocinie ale także wdrożenie nowej jakości usprawniania pacjentów senioralnych oraz pooperacyjnych w nowych warunkach w ośrodku kompleksowej rehabilitacji z wizją rozwoju tego oddziału jako zintegrowanego ośrodka usprawniania pacjentów stacjonarnych i ambulatoryjnych. Seniorów oraz co bardzo chciałbym rozwinąć na tutejszym terenie dzieci i młodzieży. Szczególnie w zakresie pomocy dzieciom z MPD oraz coraz bardziej powszechnych wadach postawy oraz deformacji klatki piersiowej i kręgosłupa. Praca z dziećmi jest dla mnie bardzo ważna, a właściwa rehabilitacja jest dla następnych pokoleń niezwykle istotna.

 1. Jak ocenia Pan warunki pracy w oddziale?

Warunki pracy dla personelu a co ważniejsze dla pacjentów są bardzo dobre. Trzeba przyznać, że  dyrekcja szpitala stanęła na wysokości zadania tworząc Ośrodek Rehabilitacji de novo w jakości bez mała mogę powiedzieć europejskiej. Znam wiele oddziałów rehabilitacji w Polsce, które zostały utworzone poprzez adaptację różnych budynków/pomieszczeń i warunki pobytu dla pacjentów są poniżej ich oczekiwań. Rozbudowa Szpitala w Chodzieży o pion rehabilitacji to strzał w dziesiątkę, a warunki jakie zapewniono pacjentom pokazują, że można usprawniać i pomagać w powrocie do zdrowia w godnych, sympatycznych i estetycznych warunkach. Nie będę się chwaliła opowiadając, że sale są dwuosobowe z własnymi toaletami, klimatyzowane, a całe wyposażanie i sprzęt są nowe.

4.Jak współpracuje się panu z personelem oddziału?

Współpraca z podległym mi personelem układa się bardzo dobrze, jednak nadal wszyscy musimy się uczyć i doskonalić jak to w medycynie. Jestem zadowolony ze współpracy z kolegami lekarzami współpracującymi z Oddziałem: neurologiem i ortopedą. Ich obecność zapewnia pacjentom możliwość uzyskania specjalistycznej konsultacji. Wysoko oceniam zespół fizjoterapeutów, bardzo dobrze wyszkolonych, młodych, aktywnych, blisko współpracujących z pacjentami. Ich działania w zakresie kinezyterapii są bardzo wysoko oceniane przez pacjentów. Zespół pielęgniarek również pracuje dobrze, są to pielęgniarki o wysokich kwalifikacjach zawodowych i z dużym doświadczeniem praktycznym.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Proszę uprzejmie.

Informacja 03.2017

Już prawie rok oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej  i Zakład Przyrodoleczniczy funkcjonują w nowej lokalizacji, w rozbudowanej od strony ulicy Bosej części Szpitala. Obiekt powstał dzięki realizacji Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z funduszy: norweskiego i europejskiego obszaru gospodarczego. Projekt był realizowany w okresie 16.09.2014 do 30.04.2016 i obecnie trwa pięcioletni okres utrzymywania trwałości tego Projektu. Pora podsumować ten pierwszy rok działalności pionu rehabilitacji i odpowiedzieć na pytanie, czy na realizacji tego Projektu faktycznie skorzystała grupa Pacjentów , do których ten Projekt był adresowany, czyli osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne. Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, że w roku 2016 przyjęto w oddział 831 Pacjentów , z czego  595 osób , czyli 71,6% miało powyżej sześćdziesięciu lat , a w zasadzie każdy Pacjent charakteryzował się  różnym stopniem niepełnosprawności. Dzięki bardzo wysoko wykwalifikowanej kadrze medycznej, nowoczesnemu sprzętowi rehabilitacyjnemu  i bardzo dobrym warunkom hospitalizacji oddział zdobył wysoką renomę nieomal w całej Polsce. Wśród 831 Pacjentów hospitalizowanych w roku 2016, aż  79,3% to osoby spoza powiatu chodzieskiego. Oddział prowadzi zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia kolejkę oczekujących na hospitalizację i obecnie pierwszy wolny termin dla pacjentów planowych to lipiec 2018 roku. Do kolejki zgłaszają się pacjenci z całej Polski zachęceni dobrą opinią oddziału i możliwością skorzystania ze skutecznej rehabilitacji pod okiem profesjonalnej kadry medycznej.

Informacje dot. projektu 01.12.2016

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, że Szpital zrealizował Projekt :   „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Jak informowano już wcześniej 30 kwietnia 2016 roku zakończono realizację Projektu: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki- wiele z nich znacznie przekroczono- oraz zrealizowano cele założone w Projekcie. Od końca kwietnia Pacjenci są przyjmowani  w nowy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w Chodzieży . Przeniesiono również do nowej lokalizacji  rehabilitację ambulatoryjną. Dzięki temu scalono pion rehabilitacyjny w jednej lokalizacji. Pozwala to na lepsze wykorzystanie nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach Projektu oraz na efektywną organizację pracy  wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Dzięki realizacji Projektu znacząco poprawiły się warunki pobytu Pacjentów

w oddziale w stosunku do wcześniejszej lokalizacji oddziału w Szamocinie. Aby upewnić się ,że poprawa komfortu pobytu została przez Pacjentów zauważona przeprowadzono wywiady z Pacjentami dotyczące oceny warunków hospitalizacji w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Oto co powiedzieli nam rozmówcy:

 1. Mężczyzna: Jestem bardzo zadowolony z pobytu w oddziale. Sala chorych w porównaniu do Szamocina jest luksusowa. Jest dużo nowego sprzętu, a personel jest bardzo pomocny Pacjentowi. Zalecone zabiegi pomagają mi, czuje się coraz sprawniejszy.
 2. Kobieta: Jestem pacjentką tego oddziału regularnie  od 2005 roku, kiedy przeżyłam poważny wypadek samochodowy. Lekarze wątpili w to , czy będę w ogóle chodziła. Po licznych operacjach trafiłam na oddział rehabilitacji w Szamocinie. Tam postawiono mnie na nogi. Początkowo chodziłam  z trudem, w balkoniku po kilka kroków. Obecnie poruszam się samodzielnie, czasem tylko wspomagam się kulą. Dzięki rehabilitacji jestem samodzielna      i niezależna. Warunki w Chodzieży są rewelacyjne, ale na Szamocin tez nie narzekam, bo tyle   dobrego dla mnie zrobiono. Był tam też park, gdzie można było pospacerować po zabiegach.
  Personel jest wspaniały i sprzęt nowoczesny. Takie odziały są bardzo potrzebne dla ludzi po wypadkach i schorowanych.

Podsumowanie statystyk projektu

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Rezultaty i wyniki Projektu.

 • Liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych:  wartość osiągnięta: 5366 osób
 • Liczba wdrożonych projektów infrastrukturalnych- wartość osiągnięta-   1projekt
 • Liczba zmodernizowanych, przebudowanych lub rozbudowanych instytucji funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia: wartość osiągnięta- 1 budynek
 • Liczba zakupionego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego: wartość osiągnięta:  87 sztuk
 • Liczba zakupionego sprzętu i licencji do systemu teleopieki :    2 sztuki
 • Liczba sesji szkoleniowych dla personelu medycznego: wartość osiągnięta:   17 sesji
 • Liczba przeszkolonego personelu medycznego-wartość osiągnięta: 26 osób
 • Liczba osób korzystających z teleopieki –wartość osiągnięta : 417 osób
 • Liczba osób korzystających z pomocy bezpośredniej fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania-wartość osiągnięta:   803 osoby                                                                
 • Liczba osób korzystających z terapii zajęciowej- wartość osiągnięta: 1001 osób

Podsumowanie projektu

W okresie od 16.09.2014 r do 30.04.2016 r Szpital Powiatowy w Chodzieży realizował Projekt : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach projektu realizowano następujące działania :zarządzanie, informacja i promocja, rezerwa, szkolenia , dostawa i instalacja sprzętu medycznego, programy i zajęcia z pacjentami oraz roboty budowlane. W celu prawidłowego zarządzania projektem powołano zespół zarządzający, który realizował następujące zadania: monitorowanie wydatków, kontrola i nadzór nad realizacją poszczególnych działań realizowanych przez fizjoterapeutów, nadzór i kontrola terapii zajęciowej, monitorowanie wskaźników, ewaluację Projektu, informację i promocję Projektu, podjęcie decyzji co do wykorzystania rezerwy, organizację i nadzór nad szkoleniami personelu medycznego, planowanie wydatków na poszczególne trymestry, ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów oraz nadzór i monitorowanie realizowanej inwestycji.

W ramach działania informacja i promocja zrealizowano następujące zadania: umieszczono tablicę informacyjną oraz pamiątkową, prowadzono stronę internetową Projektu, przygotowano dwie obszerne informacje prasowe, wysłano pisma z informacją o Projekcie do interesariuszy, przygotowano ulotki promocyjne , umieszczono naklejki promujące Projekt na zakupionym sprzęcie medycznym, znakowano wszystkie dokumenty logami funduszy norweskiego i EOG, przygotowano film promocyjny o Projekcie. W ramach tego działania odbyły się trzy ważne wydarzenia: konferencja prasowa podczas uruchomienia projektu, seminarium informacyjne oraz uroczyste otwarcie zmodernizowanego obiektu. Szpital uczestniczył również w celu promocji Projektu w festynie : Zdrowa Sobota, w dożynkach gminy Chodzież w Milczu oraz w dożynkach gminno-powiatowych w Budzyniu. Odbyło się szereg spotkań z seniorami powiatu chodzieskiego w Chodzieży, Szamocinie i Margoninie. Przygotowano materiały promocyjne : banery, plakaty, długopisy oraz pendrivy.

W ramach rezerwy, za zgodą Operatora Programu wykonano 30 zabiegów wszczepienia endoprotez stawu biodrowego lub kolanowego u pacjentów starszych lub niesamodzielnych.

Kolejnym działaniem są szkolenia personelu medycznego, gdzie w ramach Projektu odbyło się 17 sesji szkoleniowych i przeszkolono 26 osób. Fizjoterapeuci i lekarz ukończyli następujące szkolenia: PNF podstawowy, PNF rozwijający, PNF neurologii i skolioz, terapia manualna metodą Briana Mulligana moduł A,B i C, terapia manualna metodą Ackermanna, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu, techniki rozciągania i autorozciągania mięśni, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego oraz  badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego. Pielęgniarki odbyły następujące kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, pielęgniarstwo zachowawcze oraz pielęgniarstwo geriatryczne.Pielęgniarki ukończyły też kursy specjalistyczne ; edukator w cukrzycy oraz leczenie ran.

W ramach Projektu zakupiono 89 sztuk sprzętu medycznego na potrzeby Pacjentów stacjonarnych i ambulatoryjnych : 50 łóżek z materacami i szafkami przyłóżkowymi, w tym 30 rehabilitacyjnych , 15 szpitalnych oraz 5 szpitalnych z nakładanym materacem przeciwodleżynowym, , aparat do elektroterapii 6 sztuk,  aparat do terapii radialną falą uderzeniową- 1 sztuka,  aparat skanujący do laseroterapii- 1 sztuka,  dwukanałowy aparat do magnetoterapii- 2 sztuki,  wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych- 2 sztuki, stół rehabilitacyjny 3 częściowy- 5 sztuk, stół rehabilitacyjny 5- częściowy – 2 sztuki,  profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny- 1 sztuka,  rowery rehabilitacyjne- 3 sztuki, wirówka wodna do stóp- 1 sztuka,  atlas uniwersalny z osprzętem rehabilitacyjnym- 1 sztuka,  ugul z podwieszką i osprzętem- 1 sztuka,  uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 sztuki, diatermia- 2 sztuki,  bieżnia rehabilitacyjna – 1 sztuka,  zestaw do biernych i czynnych ćwiczeń w podwieszeniu z trzema trawersami- 1 sztuka,  zestaw do nowoczesnej rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej- 1 sztuka,  rotor duo—2 sztuki,  ultradźwięki- 1 sztuka,  szyna CPM- do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego – 1 sztuka, sprzęt i licencja do telekonsultacji.
Po dostarczeniu i zainstalowaniu sprzętu medycznego odbywały się szkolenia personelu. Każdy egzemplarz został oznakowany naklejką zawierającą tytuł projektu, źródła finansowania, loga funduszy norweskiego i EOG oraz adres internetowy funduszy.

W ramach działania : programy i zajęcia z Pacjentami realizowano następujące zadania: pomoc bezpośrednią terapeuty w miejscu zamieszkania, gdzie opieką objęto 803 osoby, terapie zajęciową w której uczestniczyło 1001 osób, telekonsultacje z której skorzystało 417 osób oraz szkolenia pacjentów z zakresu rehabilitacji w ich czasie wolnym, w których uczestniczyło 728 osób. Ponadto opracowano i wdrożono program profilaktyczny: profilaktyka schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa oraz przygotowano instrukcje do ćwiczeń domowych dla pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego.

W ciągu czternastu miesięcy rozbudowano Szpital o nowoczesny budynek , w całości przeznaczony na potrzeby rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej i ambulatoryjnej. Budynek ma trzy kondygnacje. Na parterze mieści się rejestracja Pacjentów, szatnie, gabinety lekarskie, pokój badań oraz kompleks sal i boksów do fizjoterapii. Na obu piętrach znajdują się przestronne sale chorych, w większości dwułóżkowe, wszystkie z łazienkami , przystosowane dla osób starszych i niesamodzielnych. Sale wyposażone są w nowe łóżka z szafkami przyłóżkowymi i materacami, w tym 5 przeciwodleżynowych.  Są tam również pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału : dyżurki pielęgniarskie, gabinety zabiegowe, kuchnie, magazyny czyste i brudne i sanitariaty dla personelu. W obiekcie funkcjonują dwie windy oraz dwie klatki schodowe, w celu sprawnego przemieszczania się między kondygnacjami. Obiekt w całości przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Efekty wdrożonego projektu będą upowszechniane wśród pacjentów pionu rehabilitacji oraz w lokalnych mediach i na stronie internetowej Szpitala. Szpital wdrażał projekt samodzielnie i nie korzystał ze wsparcia Funduszu Współpracy Dwustronnej.

1    2    3    4    Następna>>

Skip to content