+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Aktualności    O Projekcie    Finansowanie    Galeria    Kontakt

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i

zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Informacja w sprawie realizacji projektu 14.11.2014

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Został już ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na terapię manualną, zajęciową i gry zespołowe dla osób starszych i niesamodzielnych będących pacjentami Szpitala i chętnych ze środowiska.

Przetarg wygrała firma Centrum Zdrowia TMK z Kaczor i od dnia 17.11.2014 rozpocznie realizację umowy. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej , manualnej i gier zespołowych będą odbywały się codziennie po 3 godziny , naprzemiennie w oddziale rehabilitacji w Szamocinie i w Zakładzie Przyrodoleczniczym przy ulicy Staszica w Chodzieży. Zajęcia mogą odbywać się również w innych lokalizacjach, o czym będziemy informować na bieżąco. Firma przedstawiła bardzo ciekawe konspekty zajęć dla pacjentów i liczymy na duże zainteresowanie ze strony osób, do których Projekt jest adresowany :starszych i niesamodzielnych.

2.Rozstrzygnięto przetarg na szkolenia dla pielęgniarek. Wyłoniona firma : Klinika Fixx z Bydgoszczy

zrealizuje następujące kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz kurs specjalistyczny: edukator w cukrzycy. W drugim półroczu 2015 roku będzie możliwy do realizacji kurs kwalifikacyjny geriatryczny. We wszystkich kursach będzie uczestniczyć 14 pielęgniarek.

3.Ogłoszono dwukrotnie przetarg na szkolenia dla lekarzy i fizjoterapeutów. W pierwszym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Po ponownym ogłoszeniu przetargu wpłynęły oferty i obecnie trwa ich ocena. O wynikach przetargu i zakresie szkoleń dla lekarzy i fizjoterapeutów poinformujemy po zakończeniu procedury przetargowej.

4.Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, polegające na rozbudowie pionu rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Chodzieży. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014. O wynikach tak ważnego przetargu również przygotujemy informację.

5.Szpital jest w trakcie zakupu sprzętu, licencji oraz usługi wdrożeniowej systemu telekonsultacji i teleopieki. Szczegółowe informacje : godziny dostępności, numer telefonu, sposób połączenia z konsultantem –fizjoterapeutą zostaną podane na stronie internetowej oraz w formie ogłoszeń w Szpitalu, Zakładzie Przyrodoleczniczym i innych placówkach Służby Zdrowia.

6.Sukcesywnie realizowane są zadania związane z pracą z pacjentami. W oddziale rehabilitacji odbywają się pogadanki z pacjentami- dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Tematyka pogadanek dostosowana jest do schorzeń pacjentów oraz do ich zainteresowań i zadawanych pytań, związanych z przesłaniem Projektu. Pogadanki prowadzą fizjoterapeuci- pracownicy Szpitala.

Codziennie odbywają się wizyty domowe fizjoterapeutów u pacjentów wymagających pomocy bezpośredniej w domu i kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych wcześniej w oddziale rehabilitacji lub Zakładzie Przyrodoleczniczym. Wizyty domowe odbywają się również u pacjentów, którzy spełniają kryteria Programu: starszych i niesamodzielnych. Fizjoterapeuci są pracownikami Szpitala i posiadają imienne upoważnienia ze zdjęciem, podpisane przez Panią Aleksandrę Ćwikła- zastępcę dyrektora Szpitala. Wizyty są nieodpłatne i fizjoterapeuci nie proponują zakupu żadnych urządzeń do masażu, rehabilitacji itp.

Tablica informacyjna projektu

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Szpital Powiatowy im prof. Romana Drewsa, ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież  realizuje Projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pod nazwą :

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”

 Projekt obejmuje:

 • rozbudowę Szpitala o dodatkowe 812,5m², które w całości zostaną przystosowane na potrzeby rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, przez co wszystkie świadczenia rehabilitacyjne będą udzielane pacjentom w jednej lokalizacji,
 • zakup sprzętu medycznego na potrzeby zintegrowanej rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej,

W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt : aparat do elektroterapii- 6 szt , aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, dwukanałowy aparat do magnetoterapii, wanna do kąpieli kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny-2 szt , uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 szt, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny, rowery rehabilitacyjne, system telekonsultacji i teleopieki (sprzęt i licencja) oraz łóżka rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową – 30 sztuk oraz łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową 10 sztuk.

 • zajęcia terapeutyczne z pacjentami , obejmujące swym zakresem terapię manualną, terapię zajęciową i gry zespołowe,
 • kontynuację rehabilitacji w domu pacjenta, polegająca na wykonywaniu przez fizjoterapeutów cyklu wizyt domowych w celu edukacji pacjentów i podtrzymywania efektów leczenia . Fizjoterapeuci będą odwiedzać osoby starsze lub niesamodzielne w domu , prowadzić z nimi ćwiczenia odpowiednie do ich schorzenia oraz uczyć samodzielnego wykonywania ćwiczeń .Będą również przekazywać pacjentom wiedzę, jak postępować, aby utrzymać osiągnięte efekty i zapobiegać wystąpieniu innych problemów zdrowotnych w zakresie narządów ruchu.
 • utworzenie ośrodka teleopieki i telekonsultacji, który umożliwi pacjentom kontakt z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych,
 • szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów,

W ramach projektu zostaną podjęte następujące szkolenia dla personelu medycznego:

 • dla lekarzy : terapia manualna wg metody Briana Mulligana, Ackermanna, Cyriax, kurs PNF neurologii i skolioz oraz kurs PNF rozwijający.
 • dla pielęgniarek: kurs kwalifikacyjny geriatryczny, opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa zachowawczego, kurs doskonalący: edukator w cukrzycy.
 • dla fizjoterapeutów: terapia manualna wg metody Briana Mulligana, Ackermanna, Cyriax, kurs PNF podstawowy, kurs PNF doskonalący oraz badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu : biodrowego, kolanowego i barkowego ( kursy z akredytacją PTF) .

Ogółem zostanie przeszkolonych co najmniej 25 osób.

Ogólne informacje dotyczące dotacji:

 • dotacja nie przekroczy kwoty: 4.830.313,00 zł
 • szacunkowy kwalifikowany koszt projektu wynosi:6.037.891,00 zł
 • dotacja nie przekroczy 80% łącznego ostatecznego kwalifikowanego kosztu gotowego projektu.

<<Poprzednie    1    2    3    4

Skip to content