+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Aktualności    O Projekcie    Finansowanie    Galeria    Kontakt

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i

zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Informacja prasowa 18.04.2016

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży , o czym pisano wielokrotnie, od września 2014 roku realizuje Projekt  „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”   dofinansowany

z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt jest adresowany do osób starszych po 60 roku życia oraz niesamodzielnych bez względu na wiek. Dobiega już końca realizacja Projektu i pora podsumować osiągnięte cele i wykonane w ramach tego Projektu zadania. Niezwykle ważne były również wskaźniki określone we wniosku aplikacyjnym, które były monitorowane przez cały czas trwania Projektu. Osiągnięcie założonych wskaźników jest równoznaczne ze zrealizowaniem celów i zadań tego wspaniałego przedsięwzięcia. Najważniejszym celem Projektu jest rozbudowa pionu rehabilitacji ogólnoustrojowej , którą zrealizowano mimo dość krótkiego czasu ( 16 miesięcy). Rozbudowany od strony ulicy Bosej  oddział prezentuje się imponująco, zarówno z zewnątrz , jak i w środku. Parter budynku  będzie przeznaczony na rejestrację Pacjentów oraz kompleks sal i boksów do fizjoterapii. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się sale chorych, w większości dwułóżkowe , wszystkie

z łazienkami, przystosowane dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych.

Kolejnym wskaźnikiem , powiązanym z rozbudową Szpitala jest zakup sprzętu medycznego

i terapeutycznego, gdzie założono zakup 58 sztuk, a po przeprowadzeniu przetargów i za zgodą Operatora Programu zakupiono 89 sztuk, w tym: 30 łóżek rehabilitacyjnych z szafkami przyłóżkowymi,15 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi, 5 łóżek szpitalnych z materacem przeciwodleżynowym i szafką przyłóżkową, 6 aparatów do elektroterapii, aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, 2 dwukanałowe aparaty do magnetoterapii, 2 wanny do kąpieli kończyn dolnych,7 stołów rehabilitacyjnych , 2 uniwersalne kolumny terapeutyczne, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny,3 rowery rehabilitacyjne, wirówkę wodną do stóp, atlas uniwersalny z osprzętem, UGUL z podwieszką i osprzętem,2 diatermie, bieżnię rehabilitacyjną, zestaw do ćwiczeń czynnych i biernych, ultradźwięki, szynę CPM do ćwiczeń stawu kolanowego

i biodrowego, zestaw do nowoczesnej rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej,2 rotory duo do kończyn dolnych i górnych oraz system telekonsultacji i teleopieki

(sprzęt i licencja).Nowoczesny i sprawny sprzęt to ważny element skutecznej rehabilitacji.

Oprócz inwestycji w rozbudowę i sprzęt Projekt zakłada również szereg działań skierowanych do Pacjentów oraz personelu medycznego. Kolejnym założonym wskaźnikiem jest liczba sesji szkoleniowych oraz liczba przeszkolonego personelu. Obydwa te wskaźniki zrealizowano w 100 procentach, gdyż założono 17 sesji szkoleniowych, i tyle się odbyło oraz przeszkolono 1 lekarza,

12 pielęgniarek i 13 fizjoterapeutów, razem 26 osób, przy założeniu 25 osób.

Szczególnemu monitorowaniu podlegały wskaźniki dotyczące realizacji różnych form pracy

z Pacjentami, gdyż to dla nich przede wszystkim był adresowany Projekt .Nowatorskim elementem Projektu jest utworzenie systemu teleopieki i telekonsultacji , który umożliwia Pacjentowi  kontakt

z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych. Założono, że z tej formy pomocy skorzystają w czasie realizacji Projektu 293 osoby, na dzień 31 marca 2016 roku przeprowadzono 396 sesji z Pacjentami. Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez fizjoterapeutów i cieszącym się wielkim zainteresowaniem wśród osób starszych i niesamodzielnych jest pomoc bezpośrednia terapeuty w miejscu zamieszkania Pacjenta. Przez cały czas realizacji Projektu fizjoterapeuci wykonywali wizyty domowe u Pacjentów , pomagając im przezwyciężać ból i niesamodzielność oraz kontynuować ćwiczenia po rehabilitacji ambulatoryjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym lub po leczeniu szpitalnym. U każdego Pacjenta fizjoterapeuta wykonywał osiem wizyt, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – szesnaście. Założono we wniosku objęcie tą formą pomocy 293 osoby, a objęto 766 osób, u których wykonano 6.136 wizyt. Następną formą współpracy z Pacjentami były prowadzone w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej w Szamocinie zajęcia z terapii manualnej, zajęciowej i gry zespołowe. Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 15.00 do 18.00 i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Pacjentów gdyż wspomagały rehabilitację poprzez ćwiczenia manualne oraz pozwoliły na ciekawe spędzenie czasu wolnego. Zaplanowano, że z tej formy skorzysta 780 Pacjentów, na koniec marca 2016 roku osiągnięto wskaźnik w liczbie 973 Pacjentów.

Ważnym wskaźnikiem w Projekcie jest również liczba Pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych, gdzie założono osiągnięcie  liczby 4.680 Pacjentów. Na dzień 31.03.2016 roku wskaźnik ten wynosi 5.117 Pacjentów. Kolejnym wskaźnikiem mającym wpływ na liczbę Pacjentów  korzystających z poprawy usług zdrowotnych jest ilość wykonanych zabiegów operacyjnych wszczepienia endoprotez stawu kolanowego i biodrowego. Zaplanowano i wykonano 30 takich zabiegów. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w maju 2015 roku, a zakończyła w lutym 2016 roku. Wszystkie wyżej wymienione wskaźniki są aktualne na dzień 31.03.2016 roku i będą jeszcze uzupełnione o dane za miesiąc kwiecień, gdyż do 30 kwietnia 2016 zgodnie z zawartą z Operatorem Programu umową trwa realizacja Projektu.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dyrekcji Szpitala, Zespołu zarządzającego Projektem

i pracowników Szpitala zrealizowano wszystkie cele i zadania objęte Projektem oraz  osiągnięto wszystkie założone we Wniosku aplikacyjnym wskaźniki .

W dniu 20 kwietnia o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu

z udziałem wielu zaproszonych gości , między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Starostwa Chodzieskiego, samorządów lokalnych, posłów

i senatorów  oraz  wielu innych znakomitych Gości.

Dzięki realizacji Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”   dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego  od 01.05.2016 roku Pacjenci będą leczeni i rehabilitowani w nowym, komfortowym oddziale rehabilitacji, na nowoczesnym sprzęcie, pod opieką lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek

o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Otwarcie oddziału Rehabilitacji 20.04.2016

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Protokół z przebiegu uroczystego otwarcia rozbudowanego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej

             W dniu 20 kwietnia 2016 roku  o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej  . Na uroczystość  przybyła większość z zaproszonych Gości, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządowych powiatu chodzieskiego , przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność leczniczą w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz pracownicy Szpitala. Na otwarcie zaproszono również media- prasę i lokalną  TV. Impreza  odbyła się w nowym oddziale rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Chodzieży.

Każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy długopis z logami funduszy EOG i norweskiego, zestaw ulotek zawierających podstawowe informacje o Projekcie oraz pamiątkowy pendrive z tytułem Projektu i logami funduszy : norweskiego i EOG z nagranym filmem promującym Projekt.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chodzieży przedstawił w formie prezentacji  Projekt realizowany przez Szpital, jego cele , zadania oraz sposób finansowania. Omówiono również szczegółowo zadania zrealizowane w ramach Projektu oraz osiągnięte na dzień 31 marca 2016 wskaźniki, które znacznie przekroczyły założenia określone we wniosku aplikacyjnym. Przedstawiono też rozliczenie wydatków poniesionych na rozbudowę Szpitala z podziałem na dotację otrzymaną z funduszy : norweskiego i EOG oraz środki własne Szpitala. Po zakończeniu prezentacji Pan Jacek Bućko – lekarz specjalista z rehabilitacji wygłosił  wykład inauguracyjny na temat starzenia się społeczeństwa i roli rehabilitacji dla osób starszych i niesamodzielnych. Po wykładzie głos zabierali zaproszeni Goście , którzy składali na ręce dyrektora gratulacje i słowa uznania za wspaniale zrealizowany Projekt. Po wystąpieniach Gości odbył się koncert muzyczny w wykonaniu artysty muzyka Pana Wiesława Prządki. Po zakończeniu koncertu przystąpiono do symbolicznego przecięcia wstęgi , której dokonał Pan  Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk wspólnie z Dyrektorem Szpitala Krzysztofem Szplitem. Następnie wszyscy Goście obejrzeli  przygotowany na przyjęcie Pacjentów oddział rehabilitacji  ogólnoustrojowej wyrażając swój podziw i uznanie dla przyjętych rozwiązań. Na zakończenie otwarcia przygotowano poczęstunek dla uczestników imprezy.

Fotogaleria – otwarcie oddziału Rehabilitacji

Informacja o realizacji projektu 24.03.2016

Informacja z dnia 24.03.2016  roku dotycząca realizacji Projektu:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Realizacja Projektu powoli zbliża się ku końcowi. Rozbudowany oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej prezentuje się imponująco. W miesiącu marcu trwają odbiory techniczne budynku oraz wymagane kontrole przed rozpoczęciem eksploatacji inwestycji. Stopniowo wyposażamy oddział  w łóżka z szafkami oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Od maja obiekt będzie udostępniony dla Pacjentów , dla których warunki hospitalizacji uległy znacznej poprawie w stosunku do oddziału w Szamocinie.

2.W dniu 01.04.2016 roku odbędzie się egzamin kończący kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek z pielęgniarstwa geriatrycznego. To ostatni już kurs realizowany w ramach Projektu. W sumie było ich  pięć  dla pielęgniarek : trzy kwalifikacyjne i dwa specjalistyczne oraz jedenaście dla lekarza i fizjoterapeutów. Dzięki ukończeniu tych kursów znacznie podniosły się kwalifikacje pracowników medycznych zatrudnionych w pionie rehabilitacji.

  1. W dniu 20 kwietnia o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu z udziałem wielu zaproszonych gości , między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Starostwa Chodzieskiego, samorządów lokalnych, posłów i senatorów i wielu innych znakomitych Gości.

Informacja dotycząca realizacji Projektu

Informacja z dnia 10.02.2016 roku dotycząca realizacji Projektu

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Budynek oddziału rehabilitacji nabrał już ostatecznego kształtu i prezentuje się imponująco. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie zaplanowane prace odbywają się zgodnie z harmonogramem .Uroczyste otwarcie inwestycji zaplanowano na 20.04.2016 roku.

2.Pielęgniarki zakończyły już następujące szkolenia: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- kurs kwalifikacyjny, pielęgniarstwo zachowawcze- kurs kwalifikacyjny, edukator w cukrzycy- kurs specjalistyczny oraz leczenie ran- kurs specjalistyczny . W trakcie realizacji jest kurs kwalifikacyjny geriatryczny, który zakończy się w kwietniu bieżącego roku. W szkoleniach uczestniczyło 14 pielęgniarek

3.Lekarz i fizjoterapeuci zakończyli już cykl intensywnych szkoleń, który obejmował następujące kursy: PNF podstawowy, terapia manualna metodą Briana Mulligana moduł A, B i C, terapia manualna metodą doktora Ackermana, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, PNF rozwijający,PNF neurologii, masaż poprzeczny ,funkcyjny i inne techniki masażu oraz techniki rozciągania i autorozciągania mięśni. W szkoleniach uczestniczyło przeważnie 13 osób.

  1. Wdrożono system teleopieki i telekonsultacji Pacjenta z fizjoterapeutą drogą komunikatora internetowego.

5.Sukcesywnie realizowane są zadania związane z pracą z Pacjentami. W oddziale rehabilitacji odbywają się pogadanki z pacjentami- dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Tematyka pogadanek dostosowana jest do schorzeń pacjentów oraz do ich zainteresowań i zadawanych pytań, związanych z przesłaniem Projektu. Pogadanki prowadzą fizjoterapeuci- pracownicy Szpitala.

Codziennie odbywają się wizyty domowe fizjoterapeutów u pacjentów wymagających pomocy bezpośredniej w domu i kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych wcześniej w oddziale rehabilitacji lub Zakładzie Przyrodoleczniczym. Wizyty domowe odbywają się również u pacjentów, którzy spełniają kryteria Programu: starszych i niesamodzielnych. Fizjoterapeuci są pracownikami Szpitala i posiadają imienne upoważnienia ze zdjęciem, podpisane przez Panią Aleksandrę Ćwikła- zastępcę dyrektora Szpitala. Wizyty są nieodpłatne i fizjoterapeuci nie proponują zakupu żadnych urządzeń do masażu, rehabilitacji itp.

6.W oddziale rehabilitacji w Szamocinie codziennie w dni robocze odbywają się dla Pacjentów zajęcia z terapii manualnej i zajęciowej. Terapeuci zajęciowi przygotowują bardzo ciekawe zajęcia dla pacjentów np. wykonywanie ozdób świątecznych, kartek okolicznościowych, dekoracji itp. Zajęcia wypełniają Pacjentom czas wolny i cieszą się dużym zainteresowaniem.

7.Sukcesywnie wdrażany jest program profilaktyczny: „Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa” wśród Pacjentów oddziału oraz zainteresowanych grup seniorów.

8.Prowadzona jest ewaluacja Projektu polegająca na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych z Pacjentami dotyczących ich wiedzy i opinii o realizowanym przez Szpital Projekcie. Ponadto są rozsyłane do Pacjentów oddziału rehabilitacji oraz Pacjentów korzystających z pomocy bezpośredniej fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania anonimowe ankiety zawierające pytania dotyczące ich udziału w Projekcie .

9.W najbliższym czasie zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt do rehabilitacji oraz nowe łóżka rehabilitacyjne z szafkami trzyłóżkowymi. Przetargi nieograniczone zostały już przeprowadzone , wyłoniono dostawców na sprzęt i łóżka. Dostawy zaplanowano na marzec bieżącego roku, kiedy będą już przygotowane gabinety i sale chorych.

VideoClip Promocyjny Projektu

Poniżej prezentujemy VideoClip Promocyjny Projektu.

Realizacja projektu na dzień 3.12.2015

Informacja z dnia 03.12.2015 roku dotycząca realizacji Projektu:

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Trwają intensywne prace na placu budowy. Budynek oddziału rehabilitacji nabiera już ostatecznego kształtu. Wszystkie zaplanowane prace odbywają się zgodnie z harmonogramem .

2.Pielęgniarki zakończyły już następujące szkolenia: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- kurs kwalifikacyjny, pielęgniarstwo zachowawcze- kurs kwalifikacyjny, edukator w cukrzycy- kurs specjalistyczny. W trakcie realizacji jest kurs specjalistyczny: leczenie ran , który zakończy się 10.12.2015 roku. Do zrealizowania pozostał jeszcze kurs kwalifikacyjny geriatryczny, który rozpocznie się w grudniu bieżącego roku. W szkoleniach uczestniczyło 14 pielęgniarek

3.Lekarz i fizjoterapeuci zakończyli już cykl intensywnych szkoleń, który obejmował następujące kursy: PNF podstawowy, terapia manualna metodą Briana Mulligana moduł A, B i C, terapia manualna metodą doktora Ackermana, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, PNF rozwijający, PNF neurologii, masaż poprzeczny ,funkcyjny i inne techniki masażu oraz techniki rozciągania i autorozciągania mięśni. W szkoleniach uczestniczyło przeważnie 13 osób.

4. Wdrożono system teleopieki i telekonsultacji Pacjenta z fizjoterapeutą drogą komunikatora internetowego.

5.Sukcesywnie realizowane są zadania związane z pracą z pacjentami. W oddziale rehabilitacji odbywają się pogadanki z pacjentami- dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Tematyka pogadanek dostosowana jest do schorzeń pacjentów oraz do ich zainteresowań i zadawanych pytań, związanych z przesłaniem Projektu. Pogadanki prowadzą fizjoterapeuci- pracownicy Szpitala.

Codziennie odbywają się wizyty domowe fizjoterapeutów u pacjentów wymagających pomocy bezpośredniej w domu i kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych wcześniej w oddziale rehabilitacji lub Zakładzie Przyrodoleczniczym. Wizyty domowe odbywają się również u pacjentów, którzy spełniają kryteria Programu: starszych i niesamodzielnych. Fizjoterapeuci są pracownikami Szpitala i posiadają imienne upoważnienia ze zdjęciem, podpisane przez Panią Aleksandrę Ćwikła- zastępcę dyrektora Szpitala. Wizyty są nieodpłatne i fizjoterapeuci nie proponują zakupu żadnych urządzeń do masażu, rehabilitacji itp.

6.W oddziale rehabilitacji w Szamocinie codziennie w dni robocze odbywają się dla Pacjentów zajęcia z terapii manualnej i zajęciowej. Terapeuci zajęciowi przygotowują bardzo ciekawe zajęcia dla pacjentów np. wykonywanie ozdób świątecznych, kartek okolicznościowych, dekoracji itp. Zajęcia wypełniają Pacjentom czas wolny i cieszą się dużym zainteresowaniem.

7.Sukcesywnie wdrażany jest program profilaktyczny: „Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa” wśród Pacjentów oddziału oraz zainteresowanych grup seniorów.

Dożynki Gminy Chodzież 29-08-2015 – Milcz

W dniu 29.08.2015 w Milczu odbyły się dla mieszkańców powiatu chodzieskiego Dożynki Gminy Chodzież, w których uczestniczyli pracownicy Szpitala Powiatowego w Chodzieży w celu promocji i informacji o realizowanym przez Szpital Projekcie. Na Dożynki przygotowano trzy stoiska:

  • dla lekarza,
  • dla fizjoterapeutów
  • dla pielęgniarek.

We wszystkich stoiskach Szpitala panował bardzo duży ruch. Uczestnicy Dożynek chętnie zgłaszali się do lekarza medycyny specjalizującego się w ortopedii i traumatologii narządów ruchu- Michała Najderka , który udzielił w czasie festynu 17 porad lekarskich. W drugim stoisku pracowało trzech fizjoterapeutów, którzy wykonywali badania, pokazywali ćwiczenia oraz udzielali wskazówek zgłaszającym się osobom z dolegliwościami narządu ruchu. Fizjoterapeuta wygłosił również pogadankę na temat profilaktyki schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa. W tym stoisku udzielono wskazówek i instrukcji 76 osobom. W trzecim stoisku pracowały trzy pielęgniarki , które zmierzyły ciśnienie tętnicze krwi u 217 osób oraz pobrały krew na badanie poziomu cukru u 176 osób. Wygłoszono również dla zainteresowanych pogadankę na temat życia z cukrzycą.

W Dożynkach aktywnie uczestniczył Zespół Zarządzający Projektem, który cały czas zachęcał uczestników Dożynek do odwiedzenia naszych stoisk, udzielał informacji o Projekcie i źródłach jego finansowania oraz rozdawał materiały promocyjne : ulotki i długopisy z logami Funduszy Norweskiego i EOG. Organizator zadbał również o odpowiednia wizualizację stoisk. Wydarzenie zostało uwiecznione na zdjęciach oraz sfilmowane jako materiał do filmu promocyjnego o Projekcie.

Fotogaleria z Dożynek Gminy Chodzież 29.08.2015 w Milczu

Zdrowa Sobota – Chodzież – Rynek 22.08.2015

Zdrowa sobota – 22.08.2015 w Chodzieży

Informacja o uczestnictwie Szpitala Powiatowego w Chodzieży w festynie: „Zdrowa Sobota” na Rynku Chodzieskim w dniu 22.08.2015 w godzinach od 10.00- 16.00.

W dniu 22.08.2015 na Rynku Chodzieskim odbył się dla mieszkańców powiatu chodzieskiego festyn : „Zdrowa Sobota” , w którym uczestniczyli pracownicy Szpitala Powiatowego w Chodzieży w celu promocji i informacji o realizowanym przez Szpital Projekcie. O godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy, którego dokonał Mieczysław Augustyn Senator RP oraz Pani Poseł RP Maria Małgorzata Janyska. W trakcie części oficjalnej Pani Aleksandra Ćwikła- Kierownik Projektu przedstawiła najważniejsze informacje o Projekcie- jego tytuł, mechanizmy finansowania oraz celei zadania ,które będą realizowane w jego ramach. Prezentacja Pani Dyrektor bardzo zainteresowała Panią Poseł , która gorąco pogratulowała Szpitalowi pozyskania środków z Mechanizmów Finansowych Norweskiego i EOG oraz po zakończeniu części oficjalnej udała się na plac budowy.

W międzyczasie w trzech stoiskach Szpitala panował bardzo duży ruch. Uczestnicy festynu chętnie zgłaszali się do lekarza specjalisty w ortopedii i traumatologii narządów ruchu- Michała Czosnowskiego , który udzielił w czasie festynu 25 porad lekarskich. W drugim stoisku pracowało trzech fizjoterapeutów, którzy wykonywali badania, pokazywali ćwiczenia oraz udzielali wskazówek zgłaszającym się osobom z dolegliwościami narządu ruchu. Fizjoterapeuta wygłosił również pogadankę na temat profilaktyki schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa. W tym stoisku udzielono wskazówek i instrukcji 83 osobom. W trzecim stoisku pracowały trzy pielęgniarki , które zmierzyły ciśnienie tętnicze krwi u 107 osób oraz pobrały krew na badanie poziomu cukru u 87 osób. Wygłoszono również dla zainteresowanych pogadankę na temat życia z cukrzycą. W festynie aktywnie uczestniczył Zespół Zarządzający Projektem, który cały czas zachęcał uczestników festynu do odwiedzenia naszych stoisk, udzielał informacji o Projekcie i źródłach jego finansowania oraz rozdawał materiały promocyjne : ulotki i długopisy z logami Funduszy Norweskiego i EOG. Organizator zadbał również o odpowiednia wizualizację stoisk. Wydarzenie zostało uwiecznione na zdjęciach oraz sfilmowane jako materiał do filmu promocyjnego o Projekcie.

Fotogaleria – Zdrowa Sobota Chodzież 22.08.2015

Zdrowa Sobota – Chodzież – 22.08.2015

Informacja dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, że w ramach promocji realizowanego przez Szpital Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego będzie uczestniczył w Zdrowej Sobocie w dniu 22.08.2015 na Rynku Chodzieskim. Zostaną przygotowane trzy stoiska , w których będą pracować : lekarz ortopeda, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. Lekarz będzie udzielał porad osobom starszym i niesamodzielnym w zakresie schorzeń narządów ruchu.

Fizjoterapeuci będą pokazywać odpowiednie dla danej osoby ćwiczenia oraz udzielać konsultacji w miarę swoich kompetencji zawodowych. Pielęgniarki będą pobierać krew na badanie poziomu cukru, mierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz udzielać porad

z zakresu życia z cukrzycą, odpowiedniej diecie i profilaktyce. W każdym stoisku odbędzie się również pogadanka : fizjoterapeuta przedstawi najczęstsze problemy z narządami ruchu , ich przyczyny i zapobieganie, a pielęgniarka omówi problemy związane z cukrzycą. Wszystkie badania

i porady są nieodpłatne. W Zdrowej Sobocie weźmie również udział zespół zarządzający Projektem, który będzie informował o jego mechanizmach finansowania, celach i stopniu realizacji.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk, szczególnie osoby starsze

i niesamodzielne, gdyż do nich adresujemy przede wszystkim nasze działania.

Broszury informacyjne

Broszury z ćwiczeniami w warunkach domowych dla pacjentów po endoprotezie biodra i kolana

W ramach realizacji projektu: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego przez fundusz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały opracowane specjalne broszury z instrukcjami ćwiczeń dla pacjentów po wszczepieniu endoprotez stawu biodrowego i kolanowego. Broszury te zostały dostarczone do stowarzyszeń seniorskich oraz ośrodków udzielających pacjentom pomoc zdrowotną z zakresu P.O.Z, a także specjalistki ortopedii i traumatologii ruchu.

Broszury z ćwiczeniami w formacie PDF   są do pobrania poniżej

<<Poprzednia    1    2    3    4    Następna>>

Skip to content