Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centralnej Izbie Przyjęć
  3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopowej
  4. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25

w oddziale:

  • chirurgicznym
  • wewnętrznym
  • centralnej izbie przyjęć / dyżur POZ

5. Udzielanie świadczeń położnej w oddziale położniczo-ginekologicznym

6. Zabezpieczenie transportu medycznego ( ratownik kierowca)

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221

Termin składania ofert: 28.12.2015 do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy od 1 stycznia 2016 do ( zgodnie z formularzami ofert ).

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jednolity( Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r. ze zm.).

Dyrektor Krzysztof Szplit

Załączniki: konkurs-12-2015 – dokumenty docx – spakowane zip

Rozmiar czcionki