Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielania świadczeń pielęgniarskich
–  w oddziale dziecięcym  

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl   , umowa do wglądu w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 24.10.2016     do godziny 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.10.2016    r.  o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy  od  01.11.2016 r.   do 31.07.2021 r.
Pliki do pobrania ( oferta i ogłoszenie ) spakowane zip

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r. ze zm.).

Dyrektor
Krzysztof  Szplit
Chodzież dn. 11.10.2016

Rozmiar czcionki