+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży  64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Udzielania świadczeń pielęgniarskich

   –  w oddziale chorób wewnętrznych 

    – w oddziale urazowo-ortopedycznym

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl   , umowa do wglądu w Sekretariacie Szpitala.

Termin składania ofert: 23.09.2016 do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.09.2016 r.  o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy  od  01.10.2016 r.   do 31.07.2021 r.

Do pobrania: Ogłoszenie oraz oferta ( pliki DOCX spakowane ZIP )

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. Nr 164 poz.1027 z 2008 r. ze zm.).

Dyrektor
Krzysztof  Szplit

 

Skip to content