Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych neurologicznych w oddziale rehabilitacyjnym
  1. Pełnienie dyżurów w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz (soboty, niedziele, święta) od 7.25 – 7.25 w oddziale:
  • – wewnętrznym
  • – centralnej  izbie przyjęć  ( dyżur P.O.Z )

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl  oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221

Wzór umowy do wglądu w sekretariacie Szpitala. Pliki do pobrania tutaj

Termin składania ofert: 25 kwietnia  2016  do godziny 10.00.

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia  2016  r.  o godzinie 11.oo w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania umowy  od 01.05.2016 do 31.12.2020  r.

Oferent jest związany ofertą  w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153  i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych  (Dz.U.2015.581 z 29.04.2015 ).

Dyrektor: Krzysztof Szplit

Rozmiar czcionki