+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

ogłasza konkurs na stanowiska:

• Pielęgniarki naczelnej
• Pielęgniarki oddziałowej oddziału wewnętrznego
• Pielęgniarki oddziałowej oddziału dziecięcego
• Pielęgniarki oddziałowej oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej
• Pielęgniarki oddziałowej oddziału urazowo- ortopedycznego
• Położnej oddziałowej oddziału położniczo- noworodkowego

 

Kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 roku( Dz.U.nr 151 poz 896 ) proszeni są o złożenie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U 2021 poz430).
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży można uzyskać od Dyrektora Szpitala w siedzibie Szpitala.

Kandydaci winni składać dokumenty potwierdzające kwalifikacje w oryginałach lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy złożyć pod adresem :

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

z adnotacją na kopercie o treści: Konkurs na stanowisko… ( należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) oraz swoim imieniem i nazwiskiem , adresem
i numerem telefonu kontaktowego do dnia 28.11.2022 do godz. 14.00.
Konkurs odbędzie się w Sali Konferencyjnej Szpitala, w budynku administracyjnym pod adresem Szpitala.
Oferty zostaną rozpatrzone w okresie do 60 dni od upływu terminu składania ofert.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

 

Skip to content