+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prof. Romana Drewsa ul. Żeromskiego 29 64-800 Chodzież

ogłasza konkurs na stanowisko:

• Pielęgniarki oddziałowej wieloprofilowego oddziału zabiegowego

Kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku( Dz.U.nr 151 poz 896 ) proszeni są o złożenie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku (Dz.U nr 12 poz. 182).
Kandydaci winni składać dokumenty potwierdzające kwalifikacje w oryginałach lub kopie uwierzytelnione notarialnie lub przez OIPiP, albo przez osobę upoważnioną przez kierownika zakładu ogłaszającego konkurs do przyjmowania dokumentów.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala można uzyskać w siedzibie Szpitala.
Oferty prosimy składać w terminie do 12 grudnia 2019 roku do godz. 14:00 pod adresem :

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

z adnotacją na kopercie o treści: Konkurs na stanowisko… ( należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) oraz swoim imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego.
Oferty zostaną rozpatrzone w okresie do 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Postępowanie konkursowe odbędzie się dnia 16 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Szpitala w budynku administracji.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie .

Oryginał ogłoszenia konkursu

Dyrektor

Krzysztof Szplit

Skip to content