Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży +48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-Udzielania świadczeń pielęgniarskich z zakresu pielęgniarstwa zabiegowego

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital-chodziez.pl oraz w Sekretariacie Szpitala – Tel. 67/2829221
Wzory umów do wglądu w sekretariacie Szpitala lub możliwość przesłania elektronicznie na adres zainteresowanego.

Termin składania ofert: 25.01.2021 do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego a po rozstrzygnięciu ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Czas trwania umowy od 1 lutego 2021 do 31 grudnia 2024 roku.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i 154 ust.1 i 2 Ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pliki do pobrania

Dyrektor
Krzysztof Szplit

 

 

Rozmiar czcionki