+48 67 28 26 700 szpital@szpital-chodziez.pl

Informacje dot. RODO

Ochrona Danych Osobowych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Administrator Danych:

Szpital Powiatowy
im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

Inspektor Ochrony Danych (DPO):

Anna Sobańska

iod@szpitalchodziez.pl

POLITYKA OCHRONY DANYCH W SZPITALU POWIATOWYM IM. PROF. ROMANA DREWSA W CHODZIEŻY

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH.

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych  osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz UE.

Powyższy cel należy realizować zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP. W sposób szczególny uwzględniając:

  • zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie, stosownie ograniczone, do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  • przetwarzanie zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiedniego upoważnienia, adekwatnego do zakresu obowiązków służbowych, tylko i wyłącznie w przewidzianym zakresie.
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w miejscach i systemach teleinformatycznych do tego przeznaczonych.
  • osoby upoważnione do przetwarzania w sposób szczególny będą chronić przetwarzane dane przed zniszczeniem, utraceniem oraz dostępem osób nieupoważnionych zwracając nade wszystko uwagę na dane szczególnie wrażliwe (dane medyczne).
  • osoby przetwarzające dane osobowe przyjmują do wiadomości fakt, iż zachowanie tajemnicy
    i poufności obowiązuje także po wygaśnięciu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz stosunku pracy ze Szpitalem Powiatowym w Chodzieży.
  • osoby przetwarzające dane będą natychmiast informować Administratora Danych lub Inspektora Danych Osobowych o jakichkolwiek incydentach lub naruszeniach Polityki Ochrony Danych.

Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO), jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie. monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO.

Inspektor Danych Osobowych wdroży we wszystkich jednostkach Szpitala Powiatowego w Chodzieży Instrukcję Przetwarzania Danych Osobowych, która szczegółowo wyjaśnia i reguluje ochronę danych osobowych w Szpitalu.

Chodzież dn. 15.05.2018
Administrator Danych
lek. med. Krzysztof Szplit
Dyrektor Szpitala

Klauzule Informacyjne dla osób, których dane przetwarzane są w Szpitalu Powiatowym

Rozwiń poniższe bloki aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych pacjentów Szpitala

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych, w tym szczególnych danych osobowych (dotyczących zdrowia), pozyskanych w trakcie hospitalizacji jest Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa, z siedzibą w 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie hospitalizacji jest art. 9 ustęp 2 litera h, RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest postawienie diagnozy medycznej oraz zapewnienie opieki zdrowotnej osobie hospitalizowanej.

3. Odbiorcami danych osobowych zebranych podczas hospitalizacji są: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, osoby upoważnione do informacji o stanie zdrowia pacjenta, pełnomocnik pacjenta.
W szczególnych przypadkach: Sądy, Prokuratura oraz Policja, a także firmy ubezpieczeniowe.

4. Okres przetwarzania danych osobowych zebranych w trakcie hospitalizacji określa art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w trakcie hospitalizacji, ma prawo do dostępu do tych danych osobowych, możliwość ich zmiany, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

6. Osobie której dane osobowe są przetwarzane w trakcie hospitalizacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdziesz pod adresem: www.szpital-chodziez.pl/rodo

Informacja na temat nagrywania rozmów telefonicznych
Informacja na temat Monitoringu Wizyjnynego w Szpitalu Powiatowym

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa, z siedzibą w 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z systemu monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, oraz dobre imię administratora danych osobowych.

3. Monitoring obejmuje: wejście główne szpitala, ciągi komunikacyjne w obrębie Izby Przyjęć i wjazdu dla karetek Ratownictwa Medycznego, Izbę Przyjęć, parking przy budynku rehabilitacji (ul. Bosa 2), ciągi komunikacyjne w budynku rehabilitacji: parter oraz II piętro.

4. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez administratora przez maksymalny okres 35 dni.

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu dodanych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rekrutacja / Podanie o pracę - Klauzule informacyjne

test

test

 

 

test